Eredienst Themadienst 19 juli 2010
 

Leerdiensten Tora en Evangelie
Nieuwe diensten in het Open Hof! Nadat beide kerkenraden in november het groene licht gaven aan een voorbereidingscommissie, bestaande uit Hans Voerman, Ad de Hoop, Leon Eigenhuis en Bart Gijsbertsen, hebben de kerkenraden onlangs na rijp beraad akkoord gegeven aan een serie nieuwe diensten. Enerzijds om bij te dragen aan ‘diversiteit van diensten’ nu we sinds kort zijn over gegaan naar één morgendienst; anderzijds omdat het past bij de visie van het Open Hof (“…huis naast de synagoge…”). De beide wijkpredikanten willen graag veel energie steken in het nieuwe initiatief: ‘Leerdiensten Tora en Evangelie’ (LTE). Wat is het idee?

We lopen er al langer tegenaan, dat we in de morgendiensten tamelijk vastzitten aan de kerkelijk leesroosters. Om de drie jaar komen daardoor steevast dezelfde schriftgedeelten weer aan de orde. Heel veel bijbelteksten blijven hierdoor echter buiten beeld. Door diezelfde leesroosters kunnen we nauwelijks aandacht geven aan de zogenoemde sidroth (schriftgedeelten uit de Tora), die op de voorafgaande sabbath in de synagoge aan de orde zijn. We vermelden ze wel voorafgaand aan elke dienst via de beamer, maar ze komen verder niet of nauwelijks terug in de eredienst. Toch hebben beide kerkenraden indertijd in hun visie vastgelegd dat bijbeluitleg in zijn Hebreeuwse context een belangrijk identiteitskenmerk is van het Open Hof.

Na de Tweede Wereldoorlog is in de protestantse kerken in ons land een nieuw inzicht ontstaan wat betreft de verhouding tussen Israël en Kerk. Maar de doordenking daarvan staat nog steeds in de kinderschoenen. Wie werkelijk alle grote christelijke thema’s gaat belichten vanuit hun Joodse bron valt van de ene verrassing in de andere; dan blijkt ook hoeveel begrippen van hun Joodse oorsprong en daarmee ook van Jezus zelf zijn losgeraakt.
In de ‘Leerdiensten Tora en Evangelie’ willen we daar iets mee doen. De opzet van de gebruikelijke eredienst leent zich hier minder voor. Vandaar dat we met dit nieuwe initiatief komen. Het zal een reguliere dienst zijn, zij het met een strak vormgegeven liturgie. Het is ‘werk in uitvoering’ door onze predikanten. Er is geen nevendienst, maar uiteraard is iedereen welkom. Er zal ook ruimte zijn voor andere muziekinstrumenten (dan het orgel) en ook voor muzikale meditatie. Er wordt gelezen uit vertalingen die dichtbij de grondteksten blijven, zoals de Naardense Bijbel en de (Herziene) Statenvertaling.

Aan de predikanten is gevraagd deze diensten met een groep gemeenteleden voor te bereiden en die diensten ook vruchtbaar te maken voor de reguliere morgendiensten. Want in principe bewegen ook de morgendiensten zich in dezelfde theologische lijn. Hopelijk werkt de arbeid op de zondagse matinee mee aan de verdieping van de preken ’s morgens.


Hans Voerman en Erwin Schraa (voorzitters wijkkerkenraden)