Info Kerkelijk Bureau 9 juli 2010

Gegevens Kerkelijk Bureau met o.a. informatie over doop, huwelijk, collectemunten, stencilwerk, huurtarieven enz.

Adres:  Burgwal 59, 8261 EP Kampen,  tel. 3314265

Openingstijden :  maandag 19.00 - 21.00 u , woensdag  10.00 - 11.30

E-mail (naar printer bij kopieerapparaat): Burgwalkerk@gmail.com

Collectemunten Doop Huwelijk
Kerkbode Thuiskerk Stencilwerk
Huurtarieven (Burgwalkerk)
Huurtarieven (Westerkerk)
 

Op het kerkelijk bureau kunt u terecht voor zaken zoals het aanvragen van doop en huwelijk en voor een computeruitdraai van de ledenadministratie.

Voor financiële zaken is de kassier van het College van Kerkrentmeesters op de 1e maandagavond van de maand aanwezig van 19.00 tot 21.00 uur.

Functionaris en vrijwilligers  

De administratie van de kerk wordt bijgehouden door mw. E.de Wilde-Koelewijn (huisadres: Stroomrug 26, Kampen,
tel. 3316596). Zij houdt zitting op het kerkelijk bureau tijdens bovengenoemde openingstijden.

Elke maandag-, donderdag- en vrijdagmorgen van 10.00 tot 11.30 uur houden vrijwilligers het kerkelijk bureau open voor stencil- en kopieerwerk, afgifte van zaken voor administratie of kerkbode e.d.

Geboorten - Adreswijzigingen - Attesten

Iedere geboorte [met datum en plaats] en elke  adreswijziging dient men aan het kerkelijk bureau te melden voor vermelding in de kerkelijke administratie en de kerkbode.

Wie verhuist naar een andere stad of  een ander dorp wordt door de landelijke PKN-ledenregistratie automatisch overgeboekt naar de kerkelijke gemeente daar ter plaatse en daarmee tegelijkertijd uitgeboekt uit onze plaatselijke ledenadministratie.

Wie toch lid wil blijven van de Gereformeerde Kerk van Kampen moet daarvoor een verzoek indienen  bij zijn/haar oude wijkkerkenraad en een bijbehorend formulier invullen en ondertekenen. Dit formulier is te verkrijgen op ons kerkelijk bureau.

Wie buiten onze stad gaat studeren aan een universiteit of HBO-school kan zich in de plaats-van-studie als inwonend kerklid laten inschrijven en tegelijkertijd lid blijven van onze kerk (de 'voorkeurkerk').

Jongeren kiezen nogal eens voor deze mogelijkheid omdat ze weliswaar in de week hier kerkelijk niet helemaal kunnen blijven meeleven, maar in de weekeinden wel vrijwel altijd in Kampen zijn. Het omgekeerde geldt uiteraard voor de studenten die in Kampen komen studeren - zij blijven meestal elders, in hun 'voorkeurkerk' , ingeschreven staan.

Bij vertrek naar het buitenland of overgang naar een niet PKN-gemeente wordt op verzoek een attestatie meegegeven.


Verkoop collectemunten  [ ▬► Terug ]

De collectemunten kunnen worden gebruikt bij de inzameling van gaven tijdens de kerkdiensten. Voor de gever is daarbij het voordeel dat op deze manier de bijdragen bewijsbaar aftrekbaar zijn
voor de inkomstenbelasting. Een ander voordeel is dat men altijd de beschikking heeft over passend 'muntgeld'.

De munten zijn verkrijgbaar op het kerkelijk bureau :
elke woensdag van 10.00 - 11.00 uur
iedere eerste maandag van de maand van 19.00-21.00 uur.
Van oktober t/m. maart vindt verkoop ook plaats op de derde maandag van de maand, eveneens tussen 19.00 en 21.00 uur. Incidentele wijzigingen worden in de kerkbode aangekondigd.

U kunt kiezen uit zakjes met :

  • 20 witte munten van 0.50 € (samen 10 €)
  • 20 rode munten van 0.80 € (samen 16 €)
  • 20 paarse munten van 1.20 € (samen 24 €)

De administratie van de collectemunten wordt verzorgd door de heer L. Bulthuis, Lijsterbeslaan 6, tel. 3316609.


Doopbediening  [ ▬► Terug ]

Aanvraag voor de bediening van de Heilige Doop kan geschieden op het kerkelijk bureau, tenminste vier dagen vóór het dopen, na overleg met de wijkpredikant.


Huwelijksbevestiging   [ ▬► Terug ]

Een huwelijksbevestiging dient ruim tevoren - minstens 6 weken - aangevraagd te worden op het kerkelijk bureau, na een gesprek met de wijkpredikant; na deze aanvraag wordt de wijkkerkenraad in kennis gesteld.

Bij de aanvraag kunt u op het kerkelijk bureau de Burgwal- of de Westerkerk reserveren.

Voor het Open Hof dient u een afspraak te maken met de beheerder, de heer F. Groen, Apeldoornsestraat 31, tel. 3324492.

Ook andere dan de geref. kerkgebouwen dient u zelf te bespreken.


KERKBODE   [ ▬► Terug ]

Vrijwel elke week verschijnt op vrijdag de Kerkbode van de Gereformeerde Kerk Kampen. In de schoolvakanties niet.
De abonnementsprijs bedraagt 15 euro per jaar, graag te voldoen in het eerste kwartaal van het jaar. U kunt een abonnement aanvragen of opzeggen op het kerkelijk bureau tijdens de openingsuren.

De administratie van de kerkbode wordt bijgehouden door mw. M.A. Noordhof, IJsselkade 74, tel. 3314323 (ook voor klachten over bezorging).

De redactie bestaat uit:
  mw. E. de Wilde-Koelewijn, Stroomrug 26, tel. 3316596
  ds. M.L. Eigenhuis, Jan van Arkelstraat 13, tel. 3325927, 
  T. Hoekstra, Havikskruid 10, tel. 3330313
  J.A. Kroon, eindredacteur, Winde 99, tel. 3317493

Kopij voor de kerkbode, die vrijdags verschijnt, dient uiterlijk op maandag voor 20.00 uur ingeleverd te worden op het kerkelijk bureau, eventueel in de brievenbus daar.
Graag op diskette (Word, Txt). De diskettes kunnen in de loop van die week op dezelfde adressen weer worden opgehaald.
De kopij kan ook, nog makkelijker, per e-mail (als bijlage, attachment) worden verstuurd naar  

Gironummer kerkbode : 2241548 t.n.v. Administratie Kerkbode Gereformeerde Kerk, Kampen


Thuiskerk   [ ▬► Terug ]

Wie aan huis gebonden is en toch graag de kerkdiensten vanuit de wijkkerk zou meebeleven, kan een aansluiting op de thuiskerk aanvragen. U kunt daarvoor het best contact zoeken met de diaken in uw sectie; hij of zij kent de weg, weet de voorwaarden, de kosten e.d.

Voor de Burgwalkerkdiensten wordt de liturgie 's morgens om 9.00 uur voorgelezen.

Bij klachten en storingen kunt u contact opnemen met Herman de Wilde, Stroomrug 26, tel. 3316596.


Stencil- en kopieerwerk    [ ▬► Terug ]

Kerkenraden, kerkelijke commissies, verenigingen e.d. kunnen hun stencil- en kopieerwerk op het kerkelijk bureau laten verzorgen. Omdat dit door vrijwilligers wordt gedaan, is vroegtijdige aanlevering aan te bevelen. In voorkomende gevallen wordt het budget van de commissies e.d. met de kostprijs van het stencil- of kopieerwerk belast.

Kopieën (minder dan 30 stuks) kunt u zelf maken, tijdens de openingsuren van het kerkelijk bureau en als de koster aanwezig is voor vergaderingen e.d., in principe op maandag-, dinsdag- en woensdagavond.

Stencilwerk wordt gedaan door de vrijwilligers:
voor de wijkgemeente Open Hof en Burgwalkerk: mw. H.J. Fleurke-van der Werf,
voor de wijkgemeente Westerkerk mw. G.G. van Bodegraven-Vinke.
De coördinatie berust bij mw. Fleurke, tel. 3319930.