Bestuur College van Kerkrentmeesters 9 juli 2010
 

Binnen de structuur van onze kerk is een aparte commissie belast met zoals dat heet: de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente. Daaronder vallen zaken als onderhoud en verhuur van de gebouwen, de zorg voor het personeel en de vrij­willigers, de geldwerving, het beheren van registers (doop, trouwen, belijdenis e.d.), beheer van archieven en verzekeringen.

Sinds de vorming van de PKN heet deze commissie College van kerkrentmeesters (voorheen Commissie van Beheer).

De nieuwe kerkorde schrijft voor dat de meerderheid van het college uit ouderling­-kerkrentmeesters moet bestaan. Uit iedere wijk zijn daartoe twee ouderlingen benoemd. De overige kerkrentmeesters zijn aangewezen vanwege hun specifieke deskundigheid op bepaalde terreinen.

Namen en adressen College van Kerkrentmeesters en werkgroepen

Download namen- en adressenlijst (pdf)

Kerkmeesters

Deze functie is nieuw binnen de organisatie van onze kerk. De kerkmeester is het eerste aan-spreekpunt wanneer zich vragen aandienen of problemen moeten worden opgelost. Hij regelt zo nodig dat deskundigen worden ingeschakeld. Als leden met een bepaalde vraag zitten rondom een van de kerkgebouwen en niet weten bij wie men terecht kan: neem dan eerst contact op met de kerkmeester.

Inkomsten

De inkomsten van de kerk komen vooral uit de bijdragen van de leden, de zgn. vaste vrijwillige bijdragen. Jaarlijks, in januari, wordt actie gevoerd waarbij aan de leden een toezegging wordt gevraagd m.b.t. hun bijdragen voor dat jaar. Onze kerk doet dan mee met de landelijke actie kerkbalans waaraan ook in de media ruim aandacht wordt besteed. In de actie-envelop ontvangt u van het CvK informatie over de geraamde inkomsten en uitgaven.

Naast de jaarlijkse vrijwillige bijdragen kunnen ook schenkingen aan de kerk wor­den gedaan. Beide vormen van bijdragen aan de kerk zijn, als u wel de bewijzen daarvan kunt tonen, als giften aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Ook de kwitanties die u ontvangt bij de aankoop van collectebonnen (zie elders) kunnen daartoe dienen. Omdat voor de aftrekbaarheid van giften minimum- en maximumgrenzen gelden, kan het soms voor u voordeliger zijn om giften voor twee jaren in één keer te beta­len of om juist de betalingen te spreiden. Wilt u daarover nader worden geïnfor­meerd, dan kunt u bij het CvK terecht.

Voor de volledigheid: door besloten vennootschappen aan de kerk gedane giften zijn (binnen bepaalde grenzen) aftrekbaar voor de vennootschapbelasting.

Giften in de vorm van termijnen van lijfrente zijn volledig aftrekbaar voor de belas­ting. Het verschil met gewone giften is, dat u zich bij een lijfrenteschenking ver­plicht om de begunstigde jaarlijks gedurende minimaal 5 jaar een vast bedrag te geven. Zo'n toezegging kan dan ook weer in maandelijkse termijnen worden betaald. De aanduiding lijfrenteschenking heeft betrekking op het feit dat de over­eenkomst tijdens de looptijd alleen tot een einde komt als u komt te overlijden.

De kerk heeft een standaardformulier 'volmacht inzake lijfrenteschenking' ontwik­keld. Als u daarbij, en na het doornemen van deze informatie, nog vragen heeft dan kunt u deze stellen aan onze penningmeester.

Gemeenteleden die graag zien dat na het overlijden een deel van hun vermogen in de vorm van een legaat of erfstelling aan onze kerk ten goede komt, kunnen dat in een testament laten vastleggen. U moet daarvoor bij een notaris zijn, die dan ook informatie zal geven over de rechten van erfgenamen.

U kunt de kerk dus bij testament tot erfgenaam benoemen, hetgeen nogal eens gebeurt als er geen naaste familie (meer) is. Maar de kerk kan ook mede-erfgenaam worden, naast anderen die u in uw testament wilt noemen. Het is goed om te weten dat er sinds kort geen successierecht voor de kerk meer verschuldigd is.

Uitgaven

Natuurlijk heeft een organisatie als de kerk jaarlijks ook flinke uitgaven te doen. Als bezitter van grote en kostbare gebouwen, als werkgever van heel wat kerkelijke wer­kers, als drager van de financiële lasten van veel werk dat binnen en vanuit de kerk wordt gedaan. Ook draagt de kerk bij aan de kosten van landelijke organen.

Het CvK is het eerst aangewezen om de voorziene uitgaven af te stemmen op de te verwachten inkomsten. Het CvK maakt daartoe jaarlijks een begroting die, met toe­lichting, aan de algemene kerkenraad ter goedkeuring wordt voorgelegd. Ook voor gemeenteleden is het mogelijk inzage te krijgen in de cijfers en de daarbij behoren­de toelichting, vragen te stellen en wensen kenbaar te maken. In de kerkbode wor­den altijd de begroting en de jaarrekening gepubliceerd.

Het CvK moet daarnaast ook verder denken dan 1 jaar vooruit. Beleid is nodig voor de langere termijn. Verwachte grote kosten voor het onderhoud bijvoorbeeld, of dalende inkomsten moeten tijdig geraamd kunnen worden, zodat voor eventuele maatregelen gelden gereserveerd kunnen worden. Dit werken aan financieel beleid doet het CvK ook, in goed en geregeld samenspel met de algemene kerkenraad.

Subcommissies

Het werk van het CvK is breed en nogal verscheiden. Op veel plaatsen binnen de kerk komt geld binnen of worden kosten gemaakt. Veel activiteiten vinden er plaats. Daarom werkt er onder verantwoordelijkheid van het CvK een aantal subcommis­sies - voor de vaste vrijwillige bijdragen en ledenadministratie, voor onderhoud gebouwen, de financiën, voor de zorg van personeel en vrijwilligers, voor de admi­nistratie van de kerk en de kerkbode, voor het kopieer- en printwerk, voor de zorg voor de orgels in onze kerkgebouwen, voor het (gezamenlijk, met de hervormde gemeente) beheer van Open Hof, enz.