Bestuur College van Diakenen 9 juli 2010
 

College van Diakenen 

 

Tot de diaconie behoren alle diakenen van de Gereformeerde Kerk van Kampen. Het diaconale werk wordt vooral gedaan in en door de beide wijkdiaconieën (of wijkraden van diakenen), die in samenspraak met hun wijkkerkenraad hun taak in grote zelfstandigheid vervullen.

De samenstelling van de wijkdiaconieën is vermeld bij de wijken. In het College van Diakenen komen de voorzitters van die wijkdiaconieën, samen met een aantal anderen, bijeen om de diaconale zaken te coördineren en om beleidsafspraken te maken voor de gehele kerk.

In enkele gevallen kan het wenselijk zijn, dat de diaken voor de vreemdeling in ons midden, gezien de wijkoverstijgende taak, aanwezig is bij de vergaderingen van het College van Diakenen. Af en toe neemt ook de voorzitter van de diaconie van de Gereformeerde Kerk te IJsselmuiden ‘De Bron’ deel aan de vergaderingen van het College van Diakenen van de Gereformeerde Kerk te Kampen, omdat wij als kerken op enkele terreinen samenwerken. Namens het College van Diakenen heeft de voorzitter van het college zitting in de Algemene Kerkenraad.

 

 

De leden van het College van Diakenen

 

Voorzitter: vacant

 

Secretaris en penningmeester ad interim:

A.F.L.M. Kneepkens, per adres: Burgwal 59, 8261 EP Kampen,

diaconie@gereformeerdekerkkampen.nl

 

Penningmeester: vacant

 

Algemeen adjunct: H. Gosker

Namens de Protestantse Wijkgemeente Open Hof: D. Gosker-Auwerda

Namens de Wijkgemeente Westerkerk: K. van den Berg

 

 

Uitgangspunt

 

Diaconia, dienst, is het wezen van de kerk. Diaconia bepaalt grondstructuur en grondhouding van de gemeente, gehalte en gestalte van het kerkzijn. De gemeente is diaconale gemeente of zij is geen gemeente van Christus (meer).

De kerk is als lichaam van Christus voor anderen daar: zij is er om te dienen, niet om te heersen (Mattheüs 20:28). Alle geledingen van de kerk dragen ertoe bij dat de leden van de gemeente worden toegerust tot dienstbetoon en zo komt het tot opbouw van de gemeente als lichaam van Christus (Efeze 4:11-12). Haar identiteit komt tot stand in haar dienst. Zij wordt wat zij is, in de dienst aan haar Heer, in de dienst van de leden aan elkaar en in de dienst aan de samenleving en de wereld.

 

 

Context

 

Het is niet vanzelfsprekend in de huidige situatie een diaconale gemeente te zijn. Al te gemakkelijk dreigt de aandacht gericht te zijn op onze verworvenheden, op het houden wat wij hebben en het blijven waar wij zijn. Want het aantal leden neemt af, kerkleden raken minder betrokken en haken af, de kerk vergrijst en in de samenleving is de kerk tot een randverschijnsel geworden. Het gevaar is daarom groot dat de kerk zich op zichzelf terugtrekt, de blik naar binnen richt en de dienst binnen en buiten de kerk veronachtzaamt. Voor de opbouw van de gemeente is ook in deze situatie nadruk op het diaconale wezen van de kerk noodzakelijk. Daarom moet alle inspanning gericht zijn op versterking van het diaconale gehalte en de diaconale gestalte van de kerk. De opbouw van de gemeente vloeit daaruit voort.

 

 

De taken van het College van Diakenen en van de diakenen

 

Het College van Diakenen treedt op namens de gemeente, uit wie de diakenen geroepen zijn tot hun bijzondere dienst. Alle activiteiten en werkzaamheden van het College van Diakenen vloeien voort uit de dienst waartoe de gemeente is geroepen.

Het College van Diakenen zet zich in voor het behouden en aanwakkeren van het diaconale bewustzijn van de gemeente. Alle activiteiten zijn erop gericht te bereiken dat de gemeente overeenkomstig haar wezen diaconale gemeente is en blijft. Door voorlichting en eigen voorbeeld gaan de diakenen de gemeente voor op de diaconale weg. In de eredienst bepaalt de diaconale voorbede de gemeente elke zondag bij haar diaconale roeping.

De wijkdiaconieën (wijkraden van diakenen) geven in hun wijk verdere uitwerking aan de diaconale gestalte en het diaconale gehalte van de gemeente. Zij vormen de uitvalsbasis voor de diakenen die in die wijk werkzaam zijn.

In het ambtelijke werk binnen de gemeente bevorderen de afzonderlijke diakenen dat de leden van de gemeente naar elkaar omzien.

Zij zoeken actief naar diaconale hulpvragen en nemen de drempels (ook die van de schaamte) weg voor wie op de dienst van anderen is aangewezen.

Naar buiten toe presenteren de diakenen de dienstknechtgestalte van de kerk ten opzichte van de eigen samenleving en de wereld. Zij dragen bij aan het welzijn van alle burgers van Kampen die in nood zijn. Zij voeren (samen met de Commissie ZWO) actie voor de noden in de samenleving en de wereld.

 

De ANBI-gegevens, financiële gegevens en jaarverslagen etc. van de diaconie en de Commissie ZWO kunt u vinden bij de ANBI-gegevens diaconie: College van Diakenen en Commissie ZWO.