Bestuur Beleidsplan maart 2013 14 mei 2013

De Algemene Kerkenraad heeft ervoor gekozen de besluiten van 28 januari 2013 te beschouwen als uitgangspunt voor haar beleid in de eerstkomende tijd. Zie de tekst hieronder.

 

Geachte leden van de classis Kampen

 

 

In de bijlage vindt u de besluiten die door onze kerkenraad zijn genomen in haar vergadering van 28 januari jl.

Deze besluiten vormen de leidraad voor ons beleid in de komende jaren en vervangen daarmee het vigerende beleidsplan.

Zoals u ziet zijn de belangrijkste onderdelen van de besluiten de volgende:

-        Het intensiveren van de gesprekken met onze hervormde broeders en zusters.

-        Het voorbereiden en ten uitvoer brengen van een verandering in de plaatselijke organisatie

-        Het afstoten van gebouwen.

 

Op al deze onderdelen zullen wij pogen te zoeken naar oplossingen in gezamenlijkheid met onze Hervormde partner.

 

Daarbij staat ons voor ogen dat wij zoeken naar een manier om onze kerk in financieel opzicht weer gezond maken. Tegelijkertijd willen we op zo goed mogelijke manier ons kerk zijn naar de toekomst toe vormgeven, alweer: zo mogelijk in gezamenlijkheid.

 

Daarnaast hopen we dat onder invloed van de veranderingen die wij voor ogen hebben ook de vitaliteit binnen onze kerk versterken en verbeteren.

 

Tenslotte: wij beseffen dat het afstoten van gebouwen ook in onze gemeente een proces zal zijn met veel emotie, waarmee wij zo prudent mogelijk willen omgaan.

 

Mochten wij op enig moment in dit proces de Kerkordelijke verplichting hebben uw goedkeuring en toestemming te verkrijgen dan zullen wij dat natuurlijk doen.

 

 

                                                Met hartelijke groet, namens de Algemene Kerkenraad,

                                                           


 

 

Beleidsvisie van de Gereformeerde Kerk van Kampen

“De Gereformeerde kerk van Kampen is een krachtige geloofsgemeenschap waar mensen samen met anderen, in het licht van het Woord van God de zin van hun leven ontdekken. Zij is een beweging van hoop en verwachting, op weg naar het Koninkrijk van God.” (uit Beleidsplan 2007 – 2010)

Deze geloofsgemeenschap hecht groot belang aan de ontwikkeling van de gemeente en aan haar geloofsontwikkeling.

Deze geloofsgemeenschap verandert mee met de tijd waarin wij leven. Het is een geloofsgemeenschap met toekomst.

Deze geloofsgemeenschap kent vele taken en er zijn veel mensen die deze taken uitvoeren, betaald en onbetaald.

 

Voorwaarden

De aanstelling van mensen, betaald en onbetaald, is gerelateerd aan de werkzaamheden die voortvloeien uit het beleid van de geloofsgemeenschap

Deze geloofsgemeenschap beschikt over minimaal één kerkgebouw, waarin kerkdiensten en kerkelijke vergaderingen gehouden kunnen worden.

Deze geloofsgemeenschap werkt nauw samen met andere geloofsgemeenschappen binnen en buiten de Protestantse Kerk in Nederland (PKN)

Deze geloofsgemeenschap werkt jaarlijks met een sluitende begroting.

Deze geloofsgemeenschap houdt jaarlijks afgesproken financiële reserves aan.

 


 

Besluit van de Algemene Kerkenraad over de Toekomst van de Gereformeerde Kerk van Kampen

 

Het rapport en advies van de Stuurgroep Toekomst van de Gereformeerde Kerk van Kampen, tezamen met het Gebouwenadvies van KKG en het advies van het College van Kerkrentmeesters, en de reacties van de gemeenteleden, de wijkkerkenraden en het ministerie van predikanten, vormen de basis voor de volgende overwegingen en besluiten:

 

De Algemene Kerkenraad overweegt dat

 

* er reden is voor een herbezinning op de toekomst van de Gereformeerde Kerk van Kampen;

* deze toekomst gezocht moet worden in samenwerking met andere kerkgenootschappen, in het bijzonder met de Hervormde Gemeente te Kampen;

* de financiën haar dwingen op een andere wijze gebruik te maken van de bestaande middelen;

* er nieuw beleid nodig is voor onder meer het kerkenwerk onder jongeren, onder de middengeneratie en onder ouderen;

* het slagvaardiger is om één gemeente met één kerkenraad te hebben;

* de beleidskeuze “mensen gaan voor stenen” het uitgangspunt blijft.  De gehanteerde norm van 1 fte predikant op 1000 leden is daarbij leidend. Deze norm wordt jaarlijks bij de vaststelling van de begroting getoetst;

* de situatie rond augustus 2014 verandert als ds. Van Noord met emeritaat gaat.

 

De Algemene Kerkenraad - wijkkerkenraden en gemeenteleden gehoord hebbende over de voorlopige besluiten dd. 29 oktober 2012 – besluit:

 

1.      op korte termijn met de AK van de Nederlands Hervormde Gemeente in gesprek te gaan. Het streven van de AK is om te bezien of op onderdelen gezamenlijke besluitvorming mogelijk is waarbij samenwerkingsprocessen die al tot stand zijn gekomen gewaarborgd blijven en voortgang kunnen krijgen. Voor de GKK is het werken met een sluitende begroting daarbij mede doelstelling. Daarbij is het relevant om aan de Hervormde AK aan te geven dat wij ons m.i.v. 2016 nog slechts de kosten van bezit en gebruik van één kerkgebouw kunnen permitteren.

De AK neemt tot en met februari 2014 de tijd om zekerheid te krijgen dat er gezamenlijke beslissingen kunnen worden genomen.

 

2.      Indien de uitkomsten van het gesprek met de Hervormde Gemeente concrete resultaten oplevert  dan zal de AK in overleg met de Hervormde AK die besluiten nemen die nodig zijn om de samenwerking vorm te geven en daarbij doen wat nodig is om een sluitende begroting voor de GKK te realiseren.

 

3.      Indien de uitkomsten van het gesprek met de Hervormde Gemeente nog geen concrete resultaten oplevert  zal de AK met ingang van augustus 2014 overgaan tot de volgende maatregelen:

 

Ø  de indeling in drie wijkgemeenten (en hiermee de drie wijkkerkenraden) op heffen en hiervoor medewerking en goedkeuring van de Classis Kampen vragen;

Ø  het moderamen van de kerkenraad breed samenstellen, waarbij de kerkenraad nader te bepalen zaken delegeert aan dit moderamen, terwijl de gehele kerkenraad het beleid van de gemeente vaststelt;

Ø  de predikanten en kerkelijk werkers van de Gereformeerde Kerk samenbrengen in een team, dat werkzaam is voor het werk van de Gereformeerde Kerk van Kampen;

Ø  vanaf 2016 nog één kerkgebouw in eigendom houden van de Gereformeerde Kerk van Kampen voor de erediensten en als plaats van andere bijeenkomsten van haar gemeenteleden.

 

Onafhankelijk van de uitkomsten van het gesprek met de Hervormde Gemeente besluit de AK:

 

4.      de kerkdiensten van de Gereformeerde Kerk goed te coördineren, waarbij variatie in diensten gegarandeerd blijft;

5.      de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk beleid voor het kerkenwerk te laten ontwikkelen op initiatief van dan wel in samenwerking met in de gemeente aanwezige doelgroepen (bv. jongeren, middengeneratie, gezinnen met kinderen en ouderen) waarbij rekening wordt gehouden met de pluriformiteit binnen de gemeente;

6.      waar mogelijk en gewenst (verdere) samenwerking te zoeken met andere gemeenten en kerkgenootschappen in Kampen en IJsselmuiden;

7.      ten behoeve van de bezoldiging van predikanten en kerkelijk werkers een bedrag ter grootte van maximaal 270% van het jaartraktement van een predikant beschikbaar te stellenop basis van de nu geldende norm die binnen onze kerk is vastgesteld (te weten: 1 predikant op 1000 gemeenteleden).

Jaarlijks zal worden nagegaan of de norm moet worden bijgesteld.

 

Kampen, 28 januari 2013