ANBI ANBI-gegevens Gereformeerde Kerk van Kampen 24 november 2015
 

De Gereformeerde kerk van Kampen is aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland en is als zodanig aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling  (ANBI- instelling). 

 

A. Algemene gegevens 

 

 Naam ANBI:  Gereformeerde Kerk van Kampen
   
 RSIN/Fiscaalnummer:  002639907
 Website-adres:  www.gereformeerdekerkkampen.nl
 E-mail:  scriba@gereformeerdekerkkampen.nl
 Adres:  Gereformeerde Kerk Kampen
 Postcode:  8261EP
 Plaats:  Kampen
 Postadres:  Burgwal 59

 

 

De Gereformeerde Kerk van Kampen vormt als gemeente een zelfstandige geloofsgemeenschap. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk in Nederland in ordinantie 2 artikel 1 staat  die als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

 

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland

 

Per 1 januari 2016 heeft de Gereformeerde Kerk van Kampen een eigen ANBI – status. Onze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

 

 

 

B. Samenstelling bestuur.

 

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de Algemene Kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. De leden van de Algemene Kerkenraad worden gekozen uit de leden van de kerkelijke gemeente.

 

De Algemene Kerkenraad van de Gereformeerde Kerk van Kampen wordt gevormd door 13 ambtsdragers:

 

 

Ambtsdragers

 Burgwalkerk/Open Hof

 Westerkerk Totaal
Predikanten   2   1   3
Ouderlingen   2   1   3
Diakenen   1   1   2
Coll. van diakenen       1
Ouderling Kerkrentmeesters       2
Preses en scriba       2

 

 

 

De Gereformeerde Kerk van Kampen kent twee wijkgemeenten met ieder een eigen kerkenraad. De wijkgemeenten Burgwalkerk en Open Hof zijn in 2014 gefuseerd en zijn een federatieve samenwerking aangegaan met de Hervormde wijkgemeente Open Hof. Samen vormen zij wijk de Protestantse Wijkgemeente-in-wording.

De Westerkerk is een zelfstandige wijkgemeente, die sinds enige tijd samenwerkt met de Hervormde wijkgemeente Broederkerk/Noorderkerk.

 

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De Algemene Kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit tenminste drie leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).

 

 

C. Doelstelling/visie

 

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

 

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

 

 

D. Beleidsplan

 

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

 

Op de website www.gereformeerdekerkkampen.nl vindt u de uitgangspunten voor ons beleid in dit beleidsplan.

 

 

Hoe willen we kerk zijn? Samenvatting van het beleidsproces

 

De Gereformeerde Kerk van Kampen is een krachtige geloofsgemeenschap waar mensen samen met anderen, in het licht van het Woord van God de zin van hun leven ontdekken. Zij is een beweging van hoop en verwachting, op weg naar het Koninkrijk van God. Deze geloofsgemeenschap hecht groot belang aan de ontwikkeling van de gemeente en aan haar geloofsontwikkeling. Deze geloofsgemeenschap verandert mee met de tijd waarin wij leven. Het is een geloofsgemeenschap met toekomst. Deze geloofsgemeenschap kent vele taken en er zijn veel mensen die deze taken uitvoeren, betaald of onbetaald. Deze geloofsgemeenschap werkt nauw samen met andere geloofsgemeenschappen binnen en buiten de Protestantse Kerk Nederland (PKN)

 

De Algemene Kerkenraad, de wijkkerkenraden en het College van Kerkrentmeesters werken intensief samen met predikanten en ambtsdragers bij de ontwikkeling van beleid. Mogelijkheden tot samenwerking met de Hervormde Gemeente van Kampen worden onderzocht. 

 

Het doel is  “De Gereformeerde Kerk van Kampen te laten voortbestaan, rekening houdend met haar mogelijkheden. Keuzes worden gemaakt met betrekking tot het gebruik van kerkgebouwen, de inzet van predikanten, het functioneren van wijkgemeenten, alsmede de wijze waarop met anderen wordt samengewerkt.”

 

 

E. Beloningsbeleid

 

De beloningen van de predikanten van onze gemeente zijn geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

 

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

 

F. Verslag Activiteiten

 

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. De Commissie ZWO of zendingscommissie werkt onder verantwoordelijkheid van de diaconie, die een eigen ANBI – nummer heeft. Genoemde colleges waken samen over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

 

 

G. Voorgenomen bestedingen

 

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 

 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

 

De onderstaande link naar de staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 

 

 

Toelichting

 

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor activiteiten. Aan de leden wordt elk jaar via Aktie Kerkbalans  gevraagd om hun bijdrage voor  de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

 

De Gereformeerde kerk van Kampen bezit, naast de kerkgebouwen,  onder anderen ook nog een woning die tot voor kort gebruikt werd als ambtswoning van één der predikanten.  Naast Algemene Reserves waar de resultaten uit de exploitatie op worden geboekt,  beschikt de kerk over voorzieningen te weten ten behoeve van het onderhoud en vanwege testamentaire verplichtingen.

 

Kerken ontvangen  geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale  (kerk) gebouwen of voor  een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat in de vorm van salarissen van predikanten  en kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.  Daarnaast worden  de inkomsten ook besteed aan het in stand houden van kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van kerkdiensten,( zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan kosten zoals salarissen van administratief personeel en vergoedingen voor organisten alsmede bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

 

 

Enkele opmerkingen over de actualiteit van dit moment

 

Ook in Kampen zijn de gevolgen van de krimp in de kerk merkbaar. Het ledenaantal daalt met 2 % per jaar, terwijl de kosten stijgen. 

 

De Gereformeerde Kerk van Kampen onderhoudt al enkele jaren goede contacten met de Hervormde Gemeente alhier. Deze contacten zijn in 2015 verder geïntensiveerd. Beide gemeenten zijn aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en de behoefte tot meer onderlinge samenwerking groeit. In 2015 is samenwerking tussen diverse wijkgemeenten verder op gang gekomen. Door meer dingen samen te doen, staan we sterker en kunnen kosten worden bespaard, o.a. door samen gebruik te maken van kerkgebouwen Deze samenwerking biedt ons de komende jaren  mogelijkheden om de jaarlijkse baten en lasten weer in balans te brengen, zodat er weer voldoende tijd en energie vrij komt voor de primaire processen binnen de kerk zoals ontmoeting, verkondiging en pastoraat.