Bestuur Algemene Kerkenraad 9 juli 2010
 

Stukken AK-vergadering (met wachtwoord)

De Algemene Kerkenraad (AK) behartigt diverse zaken, die de Gereformeerde Kerk te Kampen (GKK) als geheel betreffen. Samen met de wijkkerkenraden probeert de AK de eenheid van de gemeente te bevorderen en wordt toegezien op het belijden van de GKK.

Verantwoordelijkheid

Eén van de meest belangrijke taken is de zorg met betrekking tot de wijkpredikanten. De AK is de eindverantwoordelijke bij beroepingswerk, bij het komen, vertrekken of emeriteren van die predikanten.
De AK treedt als werkgever op voor de betaalde medewerkers, die in dienst zijn van de GKK. Het gaat om de huishoudelijk medewerkers en de administratrice van het Kerkelijk Bureau. De uitvoering is echter gedelegeerd aan het College van Kerkrentmeesters (CvK), dat ook de koster(vrijwilliger)s onder zijn hoede heeft. Over het CvK gesproken: dit college neemt alle financiële en materiële aangelegenheden van de kerk voor haar rekening, namens de AK. Meer over de specifieke taken van het CvK vindt u elders op deze website.
Verder draagt de AK de zorg en de verantwoordelijkheid voor het preekrooster, het collecterooster, de kerkbode en het jaarboekje. Het gaat daarbij ook weer om de eindverantwoordelijkheid. Veel gemeenteleden spannen zich in om een en ander voor te bereiden en uit te voeren.
De AK heeft, in overleg met het CvK, en samen met de AK en het CvK van de Nederlandse Hervormde Gemeente in Kampen via de Beheerscommissie Open Hof speciale verantwoordelijkheid voor het kerkelijk Centrum 'Open Hof. In 1970 zijn hiertoe schriftelijk afspraken vastgesteld.

Commissies 

Namens de AK en onder de uiteindelijke verantwoordelijkheid daarvan werken in onze gemeente tal van commissies en werkgroepen. In het algemeen kan worden gezegd:
- commissies met een (binnen)kerkelijke taak, dus gericht op het goed functioneren van het gereformeerde kerkenwerk, en
- commissies met een interkerkelijke taak, die vooral hun opdracht hebben in het contact zoeken en onderhouden met andere kerkgenootschappen in onze stad. (Zie voor meer informatie over deze twee groepen van commissies elders op de website)
De leden van deze commissies worden door de AK benoemd, op voordracht vaak van de commissies zelf, of van de wijkkerkenraden. Al deze commissies rapporteren over hun werkzaamheden, begrotingen en jaarrekeningen aan de AK. Ze komen daartoe, voltallig of met een afvaardiging, in de vergadering van de AK, waar met elkaar kan worden gesproken over het beleid, de plannen en zorgen voor de toekomst. Zo komt een grote verscheidenheid aan onderwerpen maandelijks op de agenda van de AK terecht. Ze vloeien voort uit de hierboven beschreven taken en verantwoordelijkheden.

De Algemene Kerkenraad bestaat uit de volgende ambtsdragers, die volgens rooster door en uit de wijkkerkenraden zijn aangewezen:

Alle predikanten uit wijkgemeente BW/OH/WK                     3

Uit wijkgemeentes WK één en BW/OH twee ouderlingen       3                                                                                                                    

Uit wijkgemeentes WK en BW/OH elk één diaken

en uit het College van Diakenen één diaken                         3

Uit het college van kerkrentmeesters twee ouderlingen        2

                                                                          Totaal   11

Daarnaast maken als extra leden een preses en een scriba deel uit van de Algemene Kerkenraad. In totaal 13 ambtsdragers. 

 

Leden Algemene kerkenraad ( * = lid moderamen)

Preses / scriba

B.A. (Bert) Endedijk (voorzitter)*, Burgwal 67, 8261 ER; 3334141, bertendedijk@ziggo.nl

mw. J. (Jeany) van den Berg (scriba) *, Watermunt 33, 8265 EL, tel.3316972;  e-mail: scriba@gereformeerdekerkkampen.nl

 

Predikanten

BW/OH  -  M.L. (Leon) Eigenhuis, Jan van Arkelstraat 13, 8266 CK, tel.3325927, e-mail: mleigenhuis@gmail.com

BW/OH  -  A.J.J. van Noord, Wederiklaan 2/502, 8265DC, tel. 3312744; e-mail: ds.ajjvannoord@hetnet.nl

WK  -  vacant

 

Ouderlingen

G. (Gijs) Jonkers*  (BW/OH)

O. (Okke) Pol (BW/OH)

A.G. (Bert) van Oene (WK)

 

Ouderling-Kerkrentmeesters

H. (Hans) van der Veen

J. (Jan) Westra*

 

Diakenen

G. (Gerrit) Dedden (BW/OH)

D.G. (Dick) van Dijk (WK)

H. (Herman) de Wilde* (BW/OH)